GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Asset Publisher Asset Publisher

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC: GIÁM ĐỐC LÂM HOÀNG NGHIỆP                                     ...

Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2. Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc...

Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1. Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Theo Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các sở ngành và UBND các huyện, thị...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch chợ Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

Với mục tiêu đầu tư tạo nguồn nước thông thoáng, cấp và tiêu nước phục vụ cho 490 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải thiện môi trường khu vực. Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh KN9, huyện Mỹ Xuyên

Với mục tiêu đầu tư tạo nguồn nước thông thoáng, cấp và tiêu nước phục vụ cho 650 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải thiện môi trường khu vực. Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2018 tăng 0,71%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 tăng 0,71% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,5% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Sóc Trăng

Với mục đích Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh để tổ chức các cuộc họp quy mô cấp tỉnh, cấp huyện và chuyển tiếp cuộc họp cấp Trung ương nhằm góp phần tích cực vào việc đổi mới,...

Asset Publisher Asset Publisher

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC: GIÁM ĐỐC LÂM HOÀNG NGHIỆP                                     ...

Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2. Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc...

Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1. Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Theo Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các sở ngành và UBND các huyện, thị...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch chợ Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

Với mục tiêu đầu tư tạo nguồn nước thông thoáng, cấp và tiêu nước phục vụ cho 490 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải thiện môi trường khu vực. Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh KN9, huyện Mỹ Xuyên

Với mục tiêu đầu tư tạo nguồn nước thông thoáng, cấp và tiêu nước phục vụ cho 650 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải thiện môi trường khu vực. Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2018 tăng 0,71%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 tăng 0,71% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,5% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Sóc Trăng

Với mục đích Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh để tổ chức các cuộc họp quy mô cấp tỉnh, cấp huyện và chuyển tiếp cuộc họp cấp Trung ương nhằm góp phần tích cực vào việc đổi mới,...
liên kết web