TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

返回
Thủ tướng Chính phủ đồng ý về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1153/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Theo nội dung Công văn này thì Thủ tướng Chính phủ đồng ký điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 như sau:

Một là, đưa khu công nghiệp Vĩnh Châu với diện tích là 158 ha và khu công nghiệp Long Hưng với diện tích là 200 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Hai là, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Mỹ Thanh từ 305 ha xuống còn 217 ha.

Ba là, điều chỉnh tăng diện tích các khu công nghiệp: Trần Đề từ 120 ha lên 160 ha, Đại Ngãi từ 80 ha lên 200 ha.

Bốn là, bổ sung mới Khu công nghiệp Sông Hậu với diện tích 286 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất là, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư; sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp.

Thứ hai là, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đảm bảo phù hợp với tốc độ triển khai các khu công nghiệp.

Và thứ ba là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.

Hoàng Thọ


thông báo
liên kết web