TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

返回
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 26 xã; có 26 xã đạt 15 tiêu chí trở lên; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ngày 09 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2017.
Kế hoạch đã đề ra các nội dung triển khai thực hiện trong năm 2017 như sau:
Một là, về công tác tuyên truyền, tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, mô hình, điển hình tốt trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2016 - 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực, hoàn thiện các tiêu chí ngay trên từng địa bàn, địa phương.
Hai là, tiếp tục ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình, trong đó tập trung vào các nội dung như: Ban hành Quyết định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện, ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới phù hợp với tình hình chung của tỉnh, các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Ba là, quy hoạch nông thôn mới: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; tập trung thực hiện xây dựng quy hoạch huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Cù Lao Dung và Mỹ Xuyên.
Bốn là, xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung: Ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, mang tính then chốt tại các xã phấn đấu đạt chuẩn, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo từ nguồn vốn Chương trình, vốn xổ số kiến thiết của tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng gắn với giao thông nông thôn và hệ thống đê bao, cống bọng đảm bảo chấm dứt hiện tượng xâm nhập mặn vào vùng nước ngọt ổn định; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cơ giới hóa vào đồng ruộng.
Năm là, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.
Sáu là, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các nội dung như: 
i) Tiếp tục củng cố, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ; đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình giáo dục trung học phổ thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học bậc trung học; thực hiện tốt chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh đến trường, giảm tình trạng bỏ học.
ii) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.
iii) Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao. Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực, phù hợp với nhu cầu người dân ở các địa phương. Tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
iv) Tiếp tục đầu tư kinh phí, sửa chữa, nâng cấp các trạm cấp nước, đảm bảo nguồn nước sạch đạt chuẩn quốc gia, cung cấp hộ dân ở các cụm tuyến dân cư. Tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
iv) Xây dựng cảnh quang môi trường xanh – sạch - đẹp; vận động hướng dẫn người dân nông thôn cải tạo vườn tạp, sửa chữa hàng rào, khai thông cống rảnh quanh nhà, có công trình xử lý rác thải đúng quy định, trồng cây xanh quanh nhà.
Bảy là, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, chất lượng các dịch vụ hành chính công và công tác quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Văn phòng Điều phối) cân đối, đề xuất UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2017 cho các địa phương, đơn vị thực hiện Chương trình./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web