GIỚI THIỆU -> TIỂU SỬ, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO GIỚI THIỆU -> TIỂU SỬ, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

BAN GIÁM ĐỐC:

GIÁM ĐỐC

LÂM HOÀNG NGHIỆP 

                                        Năm sinh: 10/10/1964

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3822569

                                        Điện thoại di động: 0913708506

                                        Email: lamhoangnghiepttst@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

LÊ HỒNG MUÔN

                                        Năm sinh: 15/11/1958

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3820807

                                        Điện thoại di động: 0913983519

                                        Email: lehongmuon@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHẠM TIẾN HẢI

                                        Năm Sinh: 02/10/1964 

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3826126

                                        Điện thoại di động: 0982559898

                                        Email: phamtienhai@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

DƯƠNG HOÀNG SALS

                                        Năm sinh: 02/12/1966

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3822643

                                        Điện thoại di động: 0986793737

                                        Email: sptsals@gmail.com

thông báo
liên kết web