Asset Publisher Asset Publisher

Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018

  Công việc Thứ hai (12/02/2018) - Giám đốc đi chúc Tết cán bộ hưu trí, tại thành phố Cần Thơ (theo phân công của UBND...

Công bố, đăng tải Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại: 0299.2211679/...

Tình hình công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017

Theo Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng thì tình hình công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017 như sau: Thứ nhất là,...

Sóc Trăng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản thị xã Vĩnh Châu

Với mục tiêu nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng thủy lợi, phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung nhằm nâng cao khả năng cấp, thoát nước, tạo nguồn thông thoáng cho vùng chuyên canh nuôi trồng thủy...

Sóc Trăng chỉ đạo việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 223/UBND-NC về việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. Theo nội dung Công văn này...

Sóc Trăng ban hành Quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND ban hành Quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ...

Sóc Trăng ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung của...

Hoi Dap Hoi Dap

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất
Bao nhiêu ?
Được hỏi bởi  
Nguyễn Văn A  
ngày 29/11/2016

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xă hội, BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Từ việc thiết kế các chế độ BHXH tự nguyện, nguồn h́nh thành Quỹ BHXH tự nguyện cơ bản do người lao động đóng.

 Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH tự nguyện được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung. Quỹ này được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định năm chế độ, bao gồm: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ TNLĐ-BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Nguồn quỹ BHXH bắt buộc được h́nh thành chủ yếu do cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng. Quỹ này được sử dụng để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%), quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ ốm đau và thai sản; đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 11% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất. Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Hằng tháng người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đóng bằng 1% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 16% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Trên cơ sở mức đóng và nguồn h́nh thành các quỹ BHXH, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc th́ thời gian đóng BHXH tự nguyện không được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN.

Cchc Hoidap Cchc Hoidap

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất
Bao nhiêu ?
Được hỏi bởi  
Nguyễn Văn A  
ngày 29/11/2016

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xă hội, BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Từ việc thiết kế các chế độ BHXH tự nguyện, nguồn h́nh thành Quỹ BHXH tự nguyện cơ bản do người lao động đóng.

 Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH tự nguyện được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung. Quỹ này được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định năm chế độ, bao gồm: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ TNLĐ-BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Nguồn quỹ BHXH bắt buộc được h́nh thành chủ yếu do cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng. Quỹ này được sử dụng để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%), quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ ốm đau và thai sản; đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 11% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất. Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Hằng tháng người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đóng bằng 1% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 16% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Trên cơ sở mức đóng và nguồn h́nh thành các quỹ BHXH, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc th́ thời gian đóng BHXH tự nguyện không được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN.

Quản lý hỏi đáp Quản lý hỏi đáp

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trả lời Thao tác
1 Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất Nguyễn Văn A 29/11/2016 OK
2 ver vweg 12/01/2017 -

Quản trị hỏi - Đáp Quản trị hỏi - Đáp

DANH SÁCH CÂU HỎI

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trả lời Thao tác
1 Đất đai Lê thanh tài 17/11/2017 -
2 cấp giấy phép hoạt động đầu tư kinh doanh đào tạo lái xe ô tô vũ quang hải 17/11/2017 -
3 Quy trình thành lập công ty TNHH Quách Thành Công 16/10/2017 -
4 hồ sơ đăng ký đại lý lữ hành nguyen son 12/09/2017 -
5 thủ tục trần sương 11/09/2017 -
6 Thủ tục khai sinh cho trẻ Kiều Thị Trang Đài 16/08/2017 OK
7 Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1TV DNTN SẢN XUẤT BÁNH PÍA - LẠP XƯỞNG LƯƠNG TRÂN 05/07/2017 OK