Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 03 năm 2018 giảm 0,03%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 03/2018 đã giảm 0,03% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 1,52% và so với cùng tháng...

Sóc Trăng rà soát công tác quy hoạch trên địa bàn

Theo Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về thi hành Luật Quy hoạch thì công tác rà...

Sóc Trăng có ý kiến về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 651/UBND-TH về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3. Theo nội dung Công văn này thì Chủ...

Sóc Trăng có ý kiến về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 657/UBND-TH về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo nội...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân năm 2018

Với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Phòng không nhân dân thực hiện theo Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò tham...

Sóc Trăng chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 625/UBND-TH về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung Công văn này thì Chủ...

Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 635/UBND-TH về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo nội...

Sóc Trăng ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và thực hiện đúng các...

Hoi Dap Hoi Dap

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất
Bao nhiêu ?
Được hỏi bởi  
Nguyễn Văn A  
ngày 29/11/2016

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xă hội, BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Từ việc thiết kế các chế độ BHXH tự nguyện, nguồn h́nh thành Quỹ BHXH tự nguyện cơ bản do người lao động đóng.

 Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH tự nguyện được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung. Quỹ này được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định năm chế độ, bao gồm: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ TNLĐ-BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Nguồn quỹ BHXH bắt buộc được h́nh thành chủ yếu do cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng. Quỹ này được sử dụng để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%), quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ ốm đau và thai sản; đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 11% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất. Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Hằng tháng người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đóng bằng 1% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 16% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Trên cơ sở mức đóng và nguồn h́nh thành các quỹ BHXH, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc th́ thời gian đóng BHXH tự nguyện không được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN.

Cchc Hoidap Cchc Hoidap

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất
Bao nhiêu ?
Được hỏi bởi  
Nguyễn Văn A  
ngày 29/11/2016

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xă hội, BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Từ việc thiết kế các chế độ BHXH tự nguyện, nguồn h́nh thành Quỹ BHXH tự nguyện cơ bản do người lao động đóng.

 Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH tự nguyện được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung. Quỹ này được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định năm chế độ, bao gồm: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ TNLĐ-BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Nguồn quỹ BHXH bắt buộc được h́nh thành chủ yếu do cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng. Quỹ này được sử dụng để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%), quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ ốm đau và thai sản; đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 11% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất. Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Hằng tháng người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đóng bằng 1% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 16% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Trên cơ sở mức đóng và nguồn h́nh thành các quỹ BHXH, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc th́ thời gian đóng BHXH tự nguyện không được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN.

Quản lý hỏi đáp Quản lý hỏi đáp

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trả lời Thao tác
1 Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất Nguyễn Văn A 29/11/2016 OK
2 ver vweg 12/01/2017 -
3 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
4 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
5 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
6 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
7 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
8 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
9 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
10 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
11 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
12 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
13 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
14 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
15 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
16 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
17 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
18 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
19 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
20 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -

Quản trị hỏi - Đáp Quản trị hỏi - Đáp

DANH SÁCH CÂU HỎI (Click vào từng câu hỏi để xem danh sách câu trả lời)