QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Voltar
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

thông báo

Publicador de conteúdo Publicador de conteúdo

Sóc Trăng có ý kiến về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em theo chỉ...

Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc...

Sóc Trăng triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 143/UBND-VX về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc. Theo nội...

Sóc Trăng triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 125/UBND-VX về việc triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019. ...

Sóc Trăng phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01 năm 2019 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01/2019 giảm 3,36% so với tháng 12/2018, là do hoạt động công nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh tăng...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Với mục tiêu nhằm duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp được phân loại và đánh giá đạt hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các mô hình hợp tác xã ứng dụng...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 25 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì trong tháng 01/2019 các ngành, các cấp đều tập trung cho công tác tổng kết năm 2018; doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân...

Publicador de conteúdo Publicador de conteúdo

Sóc Trăng có ý kiến về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em theo chỉ...

Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc...

Sóc Trăng triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 143/UBND-VX về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc. Theo nội...

Sóc Trăng triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 125/UBND-VX về việc triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019. ...

Sóc Trăng phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01 năm 2019 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01/2019 giảm 3,36% so với tháng 12/2018, là do hoạt động công nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh tăng...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Với mục tiêu nhằm duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp được phân loại và đánh giá đạt hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các mô hình hợp tác xã ứng dụng...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 25 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì trong tháng 01/2019 các ngành, các cấp đều tập trung cho công tác tổng kết năm 2018; doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân...
liên kết web