GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Publicador de conteúdo Publicador de conteúdo

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 07 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 706/KBST-KSC về việc báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 07 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì kết quả...

Sóc Trăng phê duyệt Tổng mặt bằng Khu phức hợp nhà hàng khách sạn Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc phê Tổng mặt bằng Khu phức hợp nhà hàng khách sạn Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành...

Sóc Trăng chỉ đạo nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo của các Sở, ngành và UBND cấp huyện

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1491/UBND-TH về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo của các Sở, ngành và UBND...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với mục tiêu xây dựng các giải pháp cụ thể, đồng bộ để khai thác và phát huy lợi thế về du lịch của tỉnh; tận dụng cơ hội, các nguồn lực tạo bước đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới; tập...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Với mục đích tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối...

Publicador de conteúdo Publicador de conteúdo

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 07 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 706/KBST-KSC về việc báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 07 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì kết quả...

Sóc Trăng phê duyệt Tổng mặt bằng Khu phức hợp nhà hàng khách sạn Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc phê Tổng mặt bằng Khu phức hợp nhà hàng khách sạn Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành...

Sóc Trăng chỉ đạo nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo của các Sở, ngành và UBND cấp huyện

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1491/UBND-TH về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo của các Sở, ngành và UBND...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với mục tiêu xây dựng các giải pháp cụ thể, đồng bộ để khai thác và phát huy lợi thế về du lịch của tỉnh; tận dụng cơ hội, các nguồn lực tạo bước đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới; tập...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Với mục đích tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối...
liên kết web