Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng thống nhất danh sách phụ tải ưu tiên cung cấp điện năm 2018 đối với các đơn vị, khu vực sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 80/UBND-TH về việc thống nhất danh sách phụ tải ưu tiên cung cấp điện năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng quy định việc đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch năm 2018 từ nguồn thu vượt dự toán ngân sách tỉnh

Ngày 09 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch năm 2018 từ nguồn thu vượt dự toán...

Sóc Trăng Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Văn hóa Hồ nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng cho phép Chùa Anh Te Kô Sây gia hạn sử dụng đất

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất. Theo nội dung của quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép Chùa Anh...

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng thống nhất danh sách phụ tải ưu tiên cung cấp điện năm 2018 đối với các đơn vị, khu vực sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 80/UBND-TH về việc thống nhất danh sách phụ tải ưu tiên cung cấp điện năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng quy định việc đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch năm 2018 từ nguồn thu vượt dự toán ngân sách tỉnh

Ngày 09 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch năm 2018 từ nguồn thu vượt dự toán...

Sóc Trăng Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Văn hóa Hồ nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng cho phép Chùa Anh Te Kô Sây gia hạn sử dụng đất

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất. Theo nội dung của quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép Chùa Anh...
liên kết web