TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Theo nội dung Chỉ thị này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất là, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải gương mẫu nêu gương về đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo quy định của Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; không sử dụng ngân sách để tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết; không được sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa.
Thứ hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, phản cảm, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, mê tín dị đoan.
Thứ ba là, tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Các cơ quan, đơn vị kịp thời chi trả các khoản lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web