TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Theo Kế hoạch này thì mục đích, yêu cầu là:
i) Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
ii) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
iii) Phân bổ hợp lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái; hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và nhà đầu tư. Huy động tốt nguồn lực từ đất cho đầu tư phát triển; bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.
Để thực hiện đạt thắng lợi các mục đích và yêu cầu nêu trên, Kế hoạch cũng đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:
Một là, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.
Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tích tụ, tập trung, sử dụng hiệu quả đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Ba là, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bốn là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả.
Năm là, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.
Và sáu là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh 12/01/2019
Sóc Trăng công nhận thêm 3 xã địa chuẩn nông thôn mới 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Trần Đề giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web