TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Ngày 07 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh bổ sung Mục IV và phần III của Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:
Một là, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận:
i) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (không bao gồm nội dung xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền và quét giấy tờ pháp lý, xử lý tập tin); trong đó, tập trung vào các hoạt động như:
- Công tác chuẩn bị.
- Thu thập tài liệu, dữ liệu.
- Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu.
- Xây dựng dữ liệu không gian địa chính.
- Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính.
- Hoàn thiện dữ liệu địa chính.
- Xây dựng siêu dữ liệu địa chính.
- Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống (do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện).
- Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính.
ii) Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền:
- Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền.
- Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền.
iii) Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin:
- Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được).
Hai là, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận:
i) Thu thập tài liệu (0,5 định mức tại Mục 2 Bảng số 01-TT 35/2017-BTNMT).
ii) Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với xây dựng dữ liệu không gian.
iii) Xây dựng siêu dữ liệu địa chính (Mục 7 Bảng số 01-TT 35/2017/TT-BTNMT).
iv) Tích hợp dữ liệu vào hệ thống (0,25 định mức tại Mục 8.3 Bảng số 01-TT 35/2017/TT-BTNMT).
v) Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính (Mục 9 Bảng số 01-TT 35/2017/TT-BTNMT)./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web