TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
Nhằm quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Phục hành chính công tỉnh Sóc Trăng (Trung tâm) với các Sở, ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo thẩm quyền.
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc ban ban Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Theo nội dung của Quyết định này thì nguyên tắc thực hiện như sau:
Một là, đảm bảo phối hợp giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác, thuận tiện, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thống nhất và đồng bộ; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm và các Sở, ngành trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
Hai là, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định pháp luật; đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm được thuận lợi nhất, không trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.
Ba là, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành; được niêm yết đầy đủ, công khai tại Trung tâm.
Bốn là, Trung tâm là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và một số nội dung khác liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
Và năm là, các Sở, ngành chủ trì giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, có trách nhiệm trả lời, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.
Cũng theo nội dung văn bản trên thì nội dung phối hợp cụ thể như sau:
Thứ nhất là, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thứ hai là, quản lý công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm.
Thứ ba là, rà soát thủ tục hành chính và các quy định về thủ tục hành chính.
Thứ tư là, thu, nộp phí, lệ phí.
Thứ năm là, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Và thứ sáu là, vận hành, sử dụng phần mềm một cửa điện tử./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh 12/01/2019
Sóc Trăng công nhận thêm 3 xã địa chuẩn nông thôn mới 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Trần Đề giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng 10/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web