TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục đích như sau:
Một là, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Lâm nghiệp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành Lâm nghiệp.
Hai là, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng quy định của Luật Lâm nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban ngành trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.
Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, Kế hoạch này cũng đề ra các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:
Một là, xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.
Hai là, tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp.
Ba là, rà soát và ban hành các văn bản.
Bốn là, thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp.
Năm là, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành lâm nghiệp và Lực lượng Kiểm lâm.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
i) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp Công an tỉnh, Công an các huyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự các huyện và chính quyền địa phương nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
ii) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai theo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 20/01/2019
Một số phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Trang 1/9
thông báo
liên kết web