TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục tiêu như sau: Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp để cắt giảm thời gian, chi phí, giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, Kế hoạch này cũng đề ra các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:
Một là, lập kế hoạch rà soát, đánh giá.
Hai là, tiến hành rà soát, đánh giá.
Ba là, đánh giá chất lượng rà soát.
Bốn là, dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.
Năm là, tổng hợp và gửi kết quả rà soát.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao cho Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; đánh giá chất lượng rà soát của các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp hết quả rà soát chưa đạt yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung, hoàn thiện để đạt mục tiêu đề ra; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh; đôn đốc kiểm tra việc thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 20/01/2019
Một số phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Trang 1/9
thông báo
liên kết web