TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Một số phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2019, tỉnh Sóc Trăng
Theo Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thì một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2019, tỉnh Sóc Trăng như sau:
Một là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động số 37 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Hai là, phát huy tối đa lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động và các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền có hiệu quả về lịch sử dân tộc, pháp luật, đạo đức, lối sống, nhân cách, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với những đặc tính cơ bản như: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình,….
Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.
Bốn là, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;….
Năm là, xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa hàng năm gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng văn hóa trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các trường học, đặc biệt là trên địa bàn dân cư,…
Sáu là, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, làm cho văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở địa phương.
Bảy là, thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch phát triển.
Và bảy là, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh thần dân tộc, động viên nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu có uy tín trên thị trường. Có chính sách khuyến khích để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển theo hướng công nghiệp./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web