GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Sóc Trăng lập Đề án thí điểm phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

Nhằm mục tiêu cụ thể hóa định hướng phát triển cây xanh đô thị phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện thí điểm trồng cây xanh...

Sóc Trăng điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa tại tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung của Quyết định...

Sóc Trăng Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm...

Sóc Trăng triển khai thực hiện một số dự án bức xúc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 về việc ứng vốn để thực hiện một số dự án bức xúc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với tổng số tiền khoảng 7,8 tỷ...

Sóc Trăng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật tài nguyên nước

Nhằm góp phần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật tài nguyên nước; đảm bảo hài hòa lợi ích, tạo sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tài...

Sóc Trăng triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống thiết bị lọc nước uống cho các trường học trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định triển khai việc lắp đặt thí điểm hệ thống thiết bị lọc nước uống cho 18 trường học trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tổng kinh phí thực...

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

戻る
Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1, với nội dung cụ thể như sau:

Một là, về tên gọi: Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 (Theo Quy hoạch là Cụm công nghiệp Cái Côn 1).

Hai là, về địa điểm: Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ba là, về diện tích: 32,1 ha.

Bốn là, về ngành nghề hoạt động chủ yếu: Công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và công nghiệp phụ trợ.

Năm là, về Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Ban Quản lý Cụm công nghiệp huyện Kế Sách.

Sáu là, về tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

i) Tổng mức vốn đầu tư: Dự kiến 279,27 đồng.

ii) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước và vốn kêu gọi đầu tư.

Và bảy là, về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Năm 2018 – 2020./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

戻る
エラー
データが見つかりません。
liên kết web