GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh

Sáng ngày 25/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Theo Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các sở ngành và UBND các...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu đầu tư nhằm tạo cơ sở vật chất, điều liện làm việc của bác sỹ và cán bộ, công nhân viên của trung tâm để phục vụ nhu cầu hoạt động khám và chữa bệnh cho người dân. Ngày 01 tháng...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Với mục đích, yêu cầu các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân quốc phòng và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm thực hiện thắng...

Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về điều hành giá

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 4822/VP-TH về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. ...

Phê duyệt Quy hoạch thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất lớn, tập trung, hiện đại, hiệu quả; có năng lực tự đầu tư phát triển và bảo đảm giá trị xuất khẩu lớn, tạo nhiều việc làm, nâng cao...

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

戻る
Sóc Trăng điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa tại tỉnh Sóc Trăng do Tổ chức Heifer Việt Nam tài trợ như sau:

Một là, đối với gia súc:

i) Mô hình cấp 145 bò lai sind và 30 con bò sữa hậu bị với số tiền là 4,194 tỷ đồng.

ii) Mô hình cấp 210 con bò sữa hậu bị với số tiền là 7,385 tỷ đồng, điều chỉnh là 5,596 tỷ đồng.

iii) Mô hình cấp 60 con bò sữa hậu bị và dự phòng với số tiền là 1,789 tỷ đồng.

Hai là, về thiết bị vật tư: Chuồng trại, cỏ giống, mua tinh giới tính, vật tư gieo tinh, vốn sinh kế, vaccine thú ý với số tiền là 10,427 tỷ đồng.

Ba là, tập huấn, tham quan học tập, tài liệu với số tiền là 3,930 tỷ đồng, điều chỉnh lại là 5,287 tỷ đồng.

Bốn là, kỹ thuật, chuyên gia, đánh giá với số tiền là 3,875 tỷ đồng, điều chỉnh lại là 2,519 tỷ đồng.

Năm là, lương, phụ cấp quản lý với số tiền là 6,571 tỷ đồng.

Và sáu là, văn phòng phẩm dự án với số tiền là 0,775 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Ban Quản lý Dự phát triển chăn nuôi bò tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức triển khai Dự án theo các nội dung điều chỉnh; đồng thời, phối hợp Sở Tài chính thực hiện chế độ quản lý tài chính và hoạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

戻る
エラー
データが見つかりません。
liên kết web