GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Sóc Trăng phê duyệt đề cương Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm thực hiện việc phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế tỉnh...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục đích như...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020

Nhằm tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), ngày 10 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020

Với mục đích triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng nợ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt...

Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo nội dung Chỉ thị này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu...

Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 25/BC-BCĐGN ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng thì mục tiêu Chương trình công tác giảm nghèo...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 14/KBST-KSC về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư 12 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì: Một...

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

戻る
Sóc Trăng điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh Dự án Phát triển bò sữa tại tỉnh Sóc Trăng do Tổ chức Heifer Việt Nam tài trợ như sau:

Một là, đối với gia súc:

i) Mô hình cấp 145 bò lai sind và 30 con bò sữa hậu bị với số tiền là 4,194 tỷ đồng.

ii) Mô hình cấp 210 con bò sữa hậu bị với số tiền là 7,385 tỷ đồng, điều chỉnh là 5,596 tỷ đồng.

iii) Mô hình cấp 60 con bò sữa hậu bị và dự phòng với số tiền là 1,789 tỷ đồng.

Hai là, về thiết bị vật tư: Chuồng trại, cỏ giống, mua tinh giới tính, vật tư gieo tinh, vốn sinh kế, vaccine thú ý với số tiền là 10,427 tỷ đồng.

Ba là, tập huấn, tham quan học tập, tài liệu với số tiền là 3,930 tỷ đồng, điều chỉnh lại là 5,287 tỷ đồng.

Bốn là, kỹ thuật, chuyên gia, đánh giá với số tiền là 3,875 tỷ đồng, điều chỉnh lại là 2,519 tỷ đồng.

Năm là, lương, phụ cấp quản lý với số tiền là 6,571 tỷ đồng.

Và sáu là, văn phòng phẩm dự án với số tiền là 0,775 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Ban Quản lý Dự phát triển chăn nuôi bò tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức triển khai Dự án theo các nội dung điều chỉnh; đồng thời, phối hợp Sở Tài chính thực hiện chế độ quản lý tài chính và hoạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

戻る
エラー
データが見つかりません。
liên kết web