GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

戻る
Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Sóc Trăng
Với mục đích Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh để tổ chức các cuộc họp quy mô cấp tỉnh, cấp huyện và chuyển tiếp cuộc họp cấp Trung ương nhằm góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn, an ninh thông tin.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì nguyên tắc tổ chức cuộc họp trên Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến như sau:

Một là, về nguyên tắc chung: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu triệu tập của cơ quan chủ trì cuộc họp.

Hai là, các cuộc họp được tổ chức trên Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến:

i) Tỉnh ủy tổ chức.

ii) Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức.

iii) Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

iv) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

v) Các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh tổ chức.

vi) Các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức.

Ba là, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến chỉ có thể tổ chức duy nhất một cuộc họp quy mô cấp tỉnh hoặc chuyển tiếp từ Trung ương tại một thời điểm; hoặc có thể tổ chức đồng thời tại 11 điểm cầu cho 11 huyện, thị xã, thành phố ở quy mô cấp huyện trong cùng thời điểm.

Và bốn là, mục đích yêu cầu, thành phần tham dự và thời gian tổ chức cuộc họp: Do cơ quan chủ trì cuộc họp xác định dựa trên nội dung, công việc cần thực hiện.

Bên cạnh đó, nội dung của Quyết định này cũng nêu rõ về: Các yêu cầu cơ bản của phòng họp Hội nghị truyền hình trực tuyến; nguyên tắc sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; đăng ký sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; phân công trách nhiệm việc tổ chức họp qua Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; quản lý, bảo quản thiết bị đầu – cuối, đường truyền của Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến;…./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

戻る
エラー
データが見つかりません。

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Sóc Trăng chấp thuận chủ trương lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2251/UBND-TH về việc chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai việc phòng, chống phần mềm độc hại

Vừa qua, ngày 14/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống phần mềm độc...

Vĩnh Long và Sóc Trăng ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ký kết Quy chế phối hợp số 2299/QC-VL-ST ngày 29/6/2018 phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản,...

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đến cuối tháng 11 năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 2229/UBND-XD về việc tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đến ngày 30/11/2018. Theo nội dung Công văn này thì...

Sóc Trăng thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tham gia Chương trình WaterWorX

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2232/UBND-XD về việc thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tham gia Chương trình...
liên kết web