TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

戻る
Sóc Trăng ban hành quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản
Nhằm quy định về mật độ, định mức, đơn giá, bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh để áp dụng đối với các trường hợp bị thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND quy định về mật độ, định mức, đơn giá, bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Đối tượng áp dụng Quyết định này gồm: 
i) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
ii) Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai khi nhà nước thu hồi đất.
iii) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Nội dung của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND quy định rõ về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:
Thứ nhất, đối với cây trồng:

i) Cây hàng năm: Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất bình quân của vụ cao nhất (lấy theo số liệu thống kê của tỉnh) trong ba năm trước liền kề trên cây trồng đó và giá trung bình được tính theo giá tại thời điểm thu hồi đất. Trừ trường hợp sản phẩm thu hoạch trước ngày giao đất thì không được bồi thường (trong biên bản kiểm kê giám định phải ghi rõ thời điểm bắt đầu trồng đến thời điểm thu hoạch cuối cùng).
Trường hợp hoa màu trồng xen thì xác định diện tích và giá trị sản lượng cho từng loại để bồi thường.
ii) Cây lâu năm: Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.
iii) Cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác: Bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.
iv) Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ: Bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Thứ hai, đối với vật nuôi là thủy sản:
i) Vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất hoặc bàn giao đất đã đến thời kỳ thu hoạch: Không phải bồi thường.
ii) Vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi hoặc bàn giao đất chưa đến thời kỳ thu hoạch: Bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.
Bên cạnh đó, nội dung của Quyết định nêu trên cũng quy định cụ thể về: Phân loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản được bồi thường, hỗ trợ; khoảng cách, mật độ, tỷ lệ trồng xen một số cây trồng, định mức kinh tế kỹ thuật đối với vật nuôi là thủy sản; về đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu; định mức bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là thủy sản./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web