GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Sóc Trăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2019 tăng 0,25%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 tăng 0,25% so với tháng trước và so với tháng cùng kỳ năm trước giảm 3,21%. Chỉ số giá...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Với mục đích, yêu cầu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác này; tăng cường công tác thanh...

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đề ra phương hướng và nhiệm...

Sóc Trăng chỉ đạo kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có ý kiến chỉ đạo các sở ngành trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến việc bảo vệ các loài quý hiếm và quản lý các loài ngoại lai xâm...

Sóc Trăng chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Với mục tiêu huyện Mỹ Xuyên và thị xã Ngã Năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, trình hồ sơ cho Trung ương thẩm định; có thêm 08 xã gồm:...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Với mục đích tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2019

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số...

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Sóc Trăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2019 tăng 0,25%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 tăng 0,25% so với tháng trước và so với tháng cùng kỳ năm trước giảm 3,21%. Chỉ số giá...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Với mục đích, yêu cầu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác này; tăng cường công tác thanh...

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đề ra phương hướng và nhiệm...

Sóc Trăng chỉ đạo kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có ý kiến chỉ đạo các sở ngành trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến việc bảo vệ các loài quý hiếm và quản lý các loài ngoại lai xâm...

Sóc Trăng chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Với mục tiêu huyện Mỹ Xuyên và thị xã Ngã Năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, trình hồ sơ cho Trung ương thẩm định; có thêm 08 xã gồm:...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Với mục đích tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2019

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số...
liên kết web