GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm tăng cường thu hút nhà đầu tư vào Tỉnh, bên cạnh các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh (như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập...

Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung của Quyết...

Sóc Trăng phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường

Với mục tiêu nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sóc Trăng đảm bảo thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, đồng bộ, tiên tiến và từng bước hiện đại đáp ứng nhu cầu thu thập và cung cấp...

Sóc Trăng điều chỉnh hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 683/UBND-VX về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo nội dung...

Sóc Trăng chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 675/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Theo nội dung Công văn này...

Sóc Trăng có ý kiến về việc thực hiện dự án đầu tư điện gió tại vị trí số 8

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 688/UBND-TH về việc thực hiện dự án đầu tư điện gió tại vị trí số 8. Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch...

Sóc Trăng có ý kiến về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 684/UBND-KT về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng có ý kiến về việc khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái và vui chơi giai trí

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 687/UBND-TH về việc khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái và vui chơi giai trí. Theo nội dung Công...

Sóc Trăng có ý kiến về việc giao nhiệm vụ quản lý các công trình đèn tín hiệu giao thông

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 699/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ quản lý các công trình đèn tín hiệu giao thông. Theo nội dung Công văn này...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục thống kế tỉnh Sóc Trăng thì tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2018, tập trung vào một số lĩnh vực sau; Về sản xuất nông nghiệp: Kết thúc gieo...

アセットパブリッシャー アセットパブリッシャー

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm tăng cường thu hút nhà đầu tư vào Tỉnh, bên cạnh các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh (như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập...

Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung của Quyết...

Sóc Trăng phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường

Với mục tiêu nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sóc Trăng đảm bảo thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, đồng bộ, tiên tiến và từng bước hiện đại đáp ứng nhu cầu thu thập và cung cấp...

Sóc Trăng điều chỉnh hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 683/UBND-VX về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo nội dung...

Sóc Trăng chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 675/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Theo nội dung Công văn này...

Sóc Trăng có ý kiến về việc thực hiện dự án đầu tư điện gió tại vị trí số 8

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 688/UBND-TH về việc thực hiện dự án đầu tư điện gió tại vị trí số 8. Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch...

Sóc Trăng có ý kiến về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 684/UBND-KT về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng có ý kiến về việc khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái và vui chơi giai trí

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 687/UBND-TH về việc khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái và vui chơi giai trí. Theo nội dung Công...

Sóc Trăng có ý kiến về việc giao nhiệm vụ quản lý các công trình đèn tín hiệu giao thông

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 699/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ quản lý các công trình đèn tín hiệu giao thông. Theo nội dung Công văn này...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục thống kế tỉnh Sóc Trăng thì tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2018, tập trung vào một số lĩnh vực sau; Về sản xuất nông nghiệp: Kết thúc gieo...
liên kết web