TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH

חזרה
Sóc Trăng ban hành Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nhằm quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đối tượng áp dụng Quyết định này gồm: Người sử dụng diện tích trong khu vực chợ để mua bán hàng hóa; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nội dung Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định rõ mức giá giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

Thứ nhất, đối với chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước:

Căn cứ tiêu chuẩn phân hạng chợ được quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, mức giá được thực hiện như sau:

i) Chợ hạng I:

- Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

+ Vị trí 1: 90.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 2: 80.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 3: 50.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 4: 40.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức giá thu là 2.500 đồng/người/ngày.

ii) Chợ hạng II:

- Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

+ Vị trí 1: 60.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 2: 50.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 3: 30.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 4: 20.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức giá thu là 2.000 đồng/người/ngày.

iii) Chợ hạng III:

- Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

+ Vị trí 1: 30.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 2: 25.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 3: 15.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 4: 10.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức giá thu là 2.000 đồng/người/ngày.

Lưu ý là: Việc xác định vị trí trên cơ sở khảo sát lấy ý kiến của hộ kinh doanh thông qua Ban quản lý chợ (hoặc tổ chức, cá nhân thu) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quân cấp quản lý chợ.

Thứ hai, đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Mức giá thu không quá 1,5 lần mức giá thu quy định nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2017./.

Hoàng Thọ


Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
thông báo
liên kết web