TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH

חזרה
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020
Nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020.

Ngày 09 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND nêu trên.

Theo đó, một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị quyết này như sau:

Thứ nhất là, về đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực:

i) Đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo gồm: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sỹ theo nhu cầu của tỉnh.

ii) Đối tượng được hỗ trợ kinh phí thu hút nhân lực gồm: Người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sỹ, có chuyên môn phù hợp với nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh tự nguyện đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thứ hai là, về điều kiện và mức hỗ trợ đào tạo:

i) Điều kiện được hỗ trợ kinh phí đào tạo: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ đào tạo có quyết định cử đi học tiến sỹ của cấp có thẩm quyền, có cam kết bằng văn bản công tác tại tỉnh Sóc Trăng 05 năm trở lên kể từ khi nhận kinh phí hỗ trợ.

ii) Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ một lần (sau khi có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), với mức 50.000.000 đồng/người/toàn khóa học.

Thứ ba là, điều kiện và mức hỗ trợ thu hút nhân lực:

i) Điều kiện được cấp kinh phí thu hút nhân lực:

- Người thuộc đối tượng thu hút nhân lực có chuyên môn đào tạo phù hợp theo danh mục các ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu thu hút (do UBND tỉnh công bố hàng năm) có cam kết bằng văn bản tự nguyện về công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ 05 năm trở lên.

- Về độ tuổi không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.

- Những người chưa là công chức, viên chức thuộc diện hỗ trợ kinh phí thu hút nhân lực phải thực hiện việc xét tuyển theo quy định; được nhận kinh phí hỗ trợ 01 lần sau khi có quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

- Đối với những người thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí thu hút đang là công chức, viên chức thì được nhận kinh phí hỗ trợ 01 lần sau khi nhận nhiệm vụ theo quyết định tiếp nhận, điều động của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp một người đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, chỉ được hưởng hỗ trợ thu hút tương ứng với trình độ, tiêu chuẩn cao nhất.

ii) Mức hỗ trợ thu hút: Đối với giáo sư, phó giáo sư là 300.000.000 đồng; tiến sỹ là 200.000.000 đồng./.

Hoàng Thọ

thông báo
liên kết web