GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Sóc Trăng sẽ triển khai các dự án thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Vừa qua, ngày 13/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Y tế căn cứ các quy định hiện hành để hoàn chỉnh các thủ tục đầu  sớm triển khai dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019

Vừa qua, ngày 09/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và địa phương triển khai thực hiện một số...

Sóc Trăng: Phê duyệt Dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016 - 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về phê duyệt Dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển

Vừa qua, ngày 09/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án 2 triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc...

Thông báo Danh sách doanh nghiệp có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan; Căn cứ Công văn số 336/CT-KK ngày 02/04/2018 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về phối hợp cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi...

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

חזרה
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018
Với mục tiêu đầu tư các dự án sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng đi lại khó khăn vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia lưu thông, vận chuyển hàng hóa, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo vẽ mỹ quang cho thành phố, hoàn thiện mạng lưới giao thông tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất là, về cấp quyết định đầu tư: UBND phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ hai, quy mô đầu tư các dự án như sau: Xây dựng mới đường đal có chiều dài 425,5m, bề rộng mặt đường 3 m, lề mỗi bên 1 m, mặt đường bê tông cốt thép M 250 dày 12 cm; cống thoát nước ngang đường.

Thứ ba, tổng mức đầu tư các dự án là 693,452 triệu đồng; trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 602 triệu đồng, vốn ngân sách thành phố là 61,350 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp là 30,102 triệu đồng.

Thứ tư, về địa điểm thực hiện dự án: Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ năm, về thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho UBND thành phố Sóc Trăng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nêu trên theo nội dung chủ trương đầu tư được phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, cần lưu ý một số nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng (tại Báo cáo số 207/BC-SKHĐT ngày 26/6/2018) trong quá trình triển khai các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, trình UBND tỉnh./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

חזרה
שגיאה
לא ניתן למצוא את הנכס.
liên kết web