GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

חזרה
שגיאה
לא ניתן למצוא את הנכס.

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Sóc Trăng chấp thuận chủ trương lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2251/UBND-TH về việc chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai việc phòng, chống phần mềm độc hại

Vừa qua, ngày 14/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống phần mềm độc...

Vĩnh Long và Sóc Trăng ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ký kết Quy chế phối hợp số 2299/QC-VL-ST ngày 29/6/2018 phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản,...

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đến cuối tháng 11 năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 2229/UBND-XD về việc tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đến ngày 30/11/2018. Theo nội dung Công văn này thì...

Sóc Trăng thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tham gia Chương trình WaterWorX

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2232/UBND-XD về việc thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tham gia Chương trình...
liên kết web