GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

חזרה
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 652/KBST-KSC về việc báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 06 tháng năm 2018.

Theo nội dung Công văn này thì kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao năm 2018 là 3.128.138 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2018 tính đến hết ngày 30/6/2018 đạt 37,0%; trong đó:

i) Nguồn vốn ngân sách đạt 43,6% (ngân sách Trung ương đạt 16,6%; ngân sách tỉnh đạt 36,4%; ngân sách huyện, thị xã, thành phố đạt 59,3%; ngân sách xã, phường, thị trấn đạt 57,2%).

ii) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 7,1% (dự án tỉnh quản lý đạt 1,2%; dự án huyện, thị xã, thành phố quản lý đạt 72,6%).

iii) Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 35,1% (dự án huyện, thị xã, thành phố quản lý đạt 35,10%).

Về tình hình giải ngân, tính đến ngày 30/6/2018 tổng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các nguồn, các cấp ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh là 1.539.788 triệu đồng, đạt 40,3% kế hoạch vốn được giao, bao gồm:

i) Vốn cấp trong năm 2018 là 1.158.740 triệu đồng, đạt 37,0%.

ii) Vốn ứng trước năm 2018 là 101.062 triệu đồng, đạt 63,2%.

iii) Vốn năm 2017 được phép kéo dài là 279.986 triệu đồng, đạt 52,7%.

Trong tháng 6/2018, thực hiện điều chuyển sổ giải ngân kế hoạch năm 2018 (nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) sang giải ngân vốn năm 2017 được phép kéo dài là 167,8 tỷ đồng nên tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn kéo dài tăng cao.

Việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án còn chậm, đến nay chỉ có 4,6% số vốn cấp trên giao được phân khai; nhiều dự án chuyển tiếp có giá trị khối lượng hoàn thành chuyển đến Kho bạc để giải ngân; có 23/29 dự án khởi công mới có giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân đạt 30,7%.

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 910/UBND-XD ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2018; Công văn số 1196/UBND-KT ngày 02/7/2018 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giảm bớt áp lực thanh toán dồn vào những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao, Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng đề nghị:

Thứ nhất là, cấp có thẩm quyền sớm phân khai kế hoạch chi tiết đến từng dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, các đơn vị sớm hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân.

Thứ hai là, đối với các dự án khởi công mới; dự án chưa có giá trị giải ngân và các dự án có giá trị giải ngân đạt thấp: Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán chuyển sang Kho bạc để giải ngân.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tháo gỡ, xử lý kịp thời./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

חזרה
שגיאה
לא ניתן למצוא את הנכס.

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì tình hình phát...

Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng 6/2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1372/UBND-TH về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng...

Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí...
liên kết web