GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Sóc Trăng hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Cục thống kê tỉnh biên soạn, phát hành các ấn phẩm thống kê

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng biên soạn, phát hành các ấn phẩm...

Sóc Trăng ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018, tập trung vào một số lĩnh vực sau: Về sản xuất nông nghiệp: Chính thức kết...

Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về lãi suất huy động và lãi suất cho vay: i) Đối với lãi suất bằng VNĐ: Tính đến ngày 15/5/2018, so với kỳ tháng trước, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn có xu...

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Sóc Trăng hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Cục thống kê tỉnh biên soạn, phát hành các ấn phẩm thống kê

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng biên soạn, phát hành các ấn phẩm...

Sóc Trăng ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018, tập trung vào một số lĩnh vực sau: Về sản xuất nông nghiệp: Chính thức kết...

Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về lãi suất huy động và lãi suất cho vay: i) Đối với lãi suất bằng VNĐ: Tính đến ngày 15/5/2018, so với kỳ tháng trước, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn có xu...
liên kết web