TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

חזרה
Sóc Trăng phê duyệt Dự án rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết và phát triển bền vững nuôi tôm nước lợ
Với mục tiêu phát triển nuôi tôm nước lợ thành ngành sản xuất hàng hóa, có hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và bền vững, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành thủy sản; thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn; thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào ngành tôm, góp phần đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống sinh kế người dân ven biển.
Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết và phát triển bền vững nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng vào Quy hoạch Thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Phạm vi thực hiện Dự án trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng.
Dự án đã đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:
Thứ nhất, diện tích nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 48.919 ha và năm 2030 đạt 50.614 ha; trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh đến năm 2020 là 300 ha và 1.000 ha vào năm 2030.
Thứ hai, sản lượng tôm nuôi đạt 134.630 tấn vào năm 2020 và 191.910 tấn vào năm 2030; tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 7,4%/năm và giai đoạn 2021 – 2030 là 3,6%/năm.
Thứ ba, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nuôi tôm giai đoạn 2016 – 2020 là 9,4%/năm và giai đoạn 2021 – 2030 là 4,5%/năm.
Thứ tư, tăng sản lượng chế biến tôm đến năm 2020 đạt 86.700 tấn; trong đó, xuất khẩu 57.000 tấn, giá trị 650 triệu USD; đến năm 2030 đạt 120.000 tấn; trong dó, xuất khẩu 84.000 tấn, giá trị 01 tỷ USD.
Thứ năm, đến năm 2020 sẽ thu hút 125.280 người trong ngành nuôi tôm, 27.104 người trong ngành chế biến; đến năm 2030 sẽ thu hút 136.270 người trong ngành nuôi tôm và 32.112 người trong ngành chế biến.
Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Dự án cũng đã đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện Quy hoạch như: Giải pháp về cơ chế, chính sách; về khoa học và công nghệ, khuyến ngư và hợp tác quốc tế; về thị trường và xúc tiến thương mại; về bảo vệ môi trường; về cơ sở hạ tầng; về đầu tư; tổ chức quản lý và sản xuất; đồng thời, đề xuất các dự án đầu tư sắp xếp thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện dự án đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web