GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Sóc Trăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 03 năm 2018 giảm 0,03%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 03/2018 đã giảm 0,03% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 1,52% và so với cùng tháng...

Sóc Trăng rà soát công tác quy hoạch trên địa bàn

Theo Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về thi hành Luật Quy hoạch thì công tác rà...

Sóc Trăng có ý kiến về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 651/UBND-TH về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3. Theo nội dung Công văn này thì Chủ...

Sóc Trăng có ý kiến về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 657/UBND-TH về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo nội...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân năm 2018

Với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Phòng không nhân dân thực hiện theo Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò tham...

Sóc Trăng chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 625/UBND-TH về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung Công văn này thì Chủ...

Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 635/UBND-TH về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo nội...

Sóc Trăng ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và thực hiện đúng các...

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Sóc Trăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 03 năm 2018 giảm 0,03%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 03/2018 đã giảm 0,03% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 1,52% và so với cùng tháng...

Sóc Trăng rà soát công tác quy hoạch trên địa bàn

Theo Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về thi hành Luật Quy hoạch thì công tác rà...

Sóc Trăng có ý kiến về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 651/UBND-TH về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3. Theo nội dung Công văn này thì Chủ...

Sóc Trăng có ý kiến về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 657/UBND-TH về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo nội...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân năm 2018

Với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Phòng không nhân dân thực hiện theo Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò tham...

Sóc Trăng chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 625/UBND-TH về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung Công văn này thì Chủ...

Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 635/UBND-TH về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo nội...

Sóc Trăng ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và thực hiện đúng các...
liên kết web