GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG TỔNG HỢP - PHÁP CHẾ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG TỔNG HỢP - PHÁP CHẾ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH, PHÁP CHẾ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3827996

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; pháp chế.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về công tác Tổng hợp, Quy hoạch

a) Giúp lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành quan trọng, trung hạn, dài hạn, theo dõi quy hoạch ngành trên địa bàn tỉnh. Giúp lãnh đạo Sở tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh (gắn với quốc phòng, an ninh); đề xuất cơ chế, chính sách quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội; chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh. Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định. Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp, theo dõi các ngành: Tài chính; Ngân hàng; Tư pháp; Thanh tra; Nội vụ; Thuế và các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện).

b) Tham mưu dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo UBND tỉnh điều hành thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Sở, ngành và UBND cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

d) Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với các Sở, ngành và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan tham mưu lãnh đạo Sở tổng hợp, huy động vốn đầu tư toàn xã hội. 

e) Nghiên cứu, dự báo, thu thập và hệ thống hóa các thông tin, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

f) Phối hợp có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp với quy hoạch (quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan khác) gửi về các Phòng nghiệp vụ có liên quan để thẩm định theo quy định.

g) Tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về công tác Pháp chế

a) Thực hiện công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở.

b) Tham gia soạn thảo và đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư.

d) Tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Pháp luật.

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý về kế hoạch đầu tư và các văn bản luật có liên quan. Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư; tham mưu thực hiện công tác bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật.

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

g) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác được giao.

Vissza
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 26/04/2018
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 25/08/2018
Thông báo: V/v thực hiện quy trình đăng ký cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2018
Công bố thông tin về kêu gọi đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu và Dự án Sản xuât nông nghiệp công nghệ cao tại phân trường Phú Lợi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành 12/02/2018
Thông báo: V/v thông báo Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 06/02/2018
Công bố, đăng tải thông tin về việc Ban hành hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/01/2018
Công bố, đăng tải thông tin về việc bổ sung tiêu chí ưu tiên xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/01/2018
Thông báo: V/v tuyển dụng viên chức Vườn ươm doanh nghiệp và viên chức phụ trách Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo 05/12/2017
Trang 1/2
liên kết web