QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Vissza
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

thông báo

Tartalom megjelenítő Tartalom megjelenítő

Sóc Trăng phê duyệt đề cương Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm thực hiện việc phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế tỉnh...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục đích như...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020

Nhằm tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), ngày 10 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020

Với mục đích triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng nợ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt...

Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo nội dung Chỉ thị này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu...

Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 25/BC-BCĐGN ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng thì mục tiêu Chương trình công tác giảm nghèo...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 14/KBST-KSC về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư 12 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì: Một...

Tartalom megjelenítő Tartalom megjelenítő

Sóc Trăng phê duyệt đề cương Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm thực hiện việc phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế tỉnh...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục đích như...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020

Nhằm tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), ngày 10 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Kế hoạch này đề ra mục...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020

Với mục đích triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng nợ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt...

Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo nội dung Chỉ thị này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu...

Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 25/BC-BCĐGN ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng thì mục tiêu Chương trình công tác giảm nghèo...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 14/KBST-KSC về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư 12 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì: Một...
liên kết web