TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vissza
Sóc Trăng tăng cường công tác chỉ đạo an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Với mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.
Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Kết luận số 33-KH/TU thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19-01-2017 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011 của Ban bí thư về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Kết luận số 33-KH/TU đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm. Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; phải kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực.

Thứ hai, nâng cao nâng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; trong đó, đề ra các giải pháp hiệu quả khắc phục những hạn chế, yếu kém của cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ ba, xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; đẩy nhanh việc triển khai các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến trong nông sản, thực phẩm; ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; nâng cao ý thức, trách nhiệm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình và người dân đối với cộng đồng. Phấn đấu tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đều là thực phẩm an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, doanh nghiệp, nhân dân về an toàn thực phẩm, về các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình và người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thứ năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, liên ngành, đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm, nhất là đối với các hành vị vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các trường hợp sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng; xử lý nghiêm những trường hợp cơ quan, cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm gây tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và làm giảm niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web