TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vissza
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về bảo vệ môi trường
Nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách của địa phương về công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường; chủ động ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên.
Bên cạnh đó cũng nhằm để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước nâng cao chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.
Do đó, ngày 15 tháng 3 năm 2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.
Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 như sau:
Một là, có 100% dân cư thành thị, 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Hai là, có 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc trang  bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải.
Ba là, có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.
Bốn là, có 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ và 50% chất thải phát sinh tại khu vực nông thôn, làng nghề được thu gom và sử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.
Và năm là, có 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.  
Song song đó, để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết nêu trên, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy cũng đề ra các giải pháp chủ yếu như:
Thứ nhất là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về bảo vệ môi trường: Trong đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân; chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  
Thứ hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Trong đó, xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc về môi trường thuộc phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng các quy hoạch có liên quan đến bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực gắn với việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. 
Thứ ba là, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường: Trong đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường để mỗi người dân, doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường; tích cực tham gia giám sát, phản biện, vận động doan nghiệp, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống thân thiện, lành mạnh với môi trường.
Và thứ tư là, thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường: Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức và người dân tham gia công tác bảo vệ môi trường; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong và ngoài nước về môi trường; đồng thời, tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, khoa học, kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân cho công tác bảo vệ môi trường./.
Hoàng Thọ

thông báo
liên kết web