TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vissza
Quy định mới về giá dịch thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2018
Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2018.
Nội dung của Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND nêu rõ cụ thể như sau:
Thứ nhất, về đối tượng trả tiền dịch vụ thoát nước gồm: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có xả nước vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.
Thứ hai, hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa,…), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập ứng và xử lý nước thải.
Thứ ba, mức thu tiền dịch vụ thoát nước:
i) Hộ gia đình, cá nhân: 2.600 đồng/m3.
ii) Cơ quan hành chính, sự nghiệp: 2.600 đồng/m3.
iii) Cơ sở kinh doanh dịch vụ: 3.900 đồng/m3.
iv) Cơ sở sản xuất: 5.200 đồng/m3.
Thứ tư là, khối lượng nước thải thu tiền dịch vụ thoát nước: Được xác định theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (riêng đối với trường hợp các hộ dân thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được xác định để thu tiền dịch vụ thoát nước áp dụng mức khoán là 4 m3/người/tháng).
Thứ năm là, đơn vị thu và phương thức thu tiền dịch vụ thoát nước:
i) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước đối với các cơ quan, tổ chức, hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và được hưởng chi phí dịch vụ trên số thu được thực tế.
ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Đô thị Sóc Trăng trực tiếp thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua biên lai thu tiền theo các quy định của pháp luật về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với các cơ quan, tổ chức, hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.
Bên cạnh đó, Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND cũng quy định rõ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước như sau: Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được nộp toàn bộ 100% vào ngân sách tỉnh quản lý và sử dụng cho các mục đích:
Một là, chi trả cho hợp đồng quản lý vận hành.
Hai là, chi trả cho dịch vụ thu tiền thoát nước bằng 5% trên số thu thực tế.
Và ba là, đầu tư duy trì và phát triển hệ thống thoát nước.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2017./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web