Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 24/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 05/10/2016 Tải
2 16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư 18/07/2016 Tải
3 03/2016/TT-BKHĐT Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi Tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. 05/05/2016 Tải
4 136/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 31/12/2015 Tải
5 10/2015/TT-BKHĐT Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 26/10/2015 Tải
6 77/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 10/09/2015 Tải
7 59/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 18/06/2015 Tải
8 32/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 25/03/2015 Tải
9 01/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 14/02/2015 Tải
10 63/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014 Tải