GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

Sóc Trăng có ý kiến về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em theo chỉ...

Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc...

Sóc Trăng triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 143/UBND-VX về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc. Theo nội...

Sóc Trăng triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 125/UBND-VX về việc triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019. ...

Sóc Trăng phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, tỉnh Sóc Trăng. ...

Sóc Trăng chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01 năm 2019 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01/2019 giảm 3,36% so với tháng 12/2018, là do hoạt động công nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh tăng...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Với mục tiêu nhằm duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp được phân loại và đánh giá đạt hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các mô hình hợp tác xã ứng dụng...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 25 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì trong tháng 01/2019 các ngành, các cấp đều tập trung cho công tác tổng kết năm 2018; doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân...

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

Retour
Sóc Trăng chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018 - 2019
Vừa qua, ngày 06/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018 – 2019.

Theo đó, trên cơ sở đặc điểm của từng địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sở, ngành liên quan cần có giải pháp phù hợp để xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ chứa nước. Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,..) và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2018-2019.
Bên cạnh đó, kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, cân đối để bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp, bảo đảm hạn chế tác động của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Tăng cường thực hiện việc nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn, đào ao trữ nước,… để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí. Tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông, kênh, rạch để cung cấp cho sản xuất vụ Đông Xuân, tiết kiệm nguồn nước để dành cung cấp cho các vụ sản xuất sau. Thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả.
Ngoài ra, nghiên cứu, bố trí thời điểm xuống giống lúa phù hợp với điều kiện nguồn nước, tránh thời điểm xâm nhập mặn lên cao trùng với thời kỳ sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng./.


Kim Thanh

Tập tin đính kèm

Retour
Erreur
Le contenu ne peut être trouvé.
liên kết web