GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 652/KBST-KSC về việc báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 06 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì kết quả...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Theo Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 tháng cuối năm 2018, trong...

Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án

Để nắm thông tin, chỉ đạo thực hiện nhanh một số dự án có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6/2018 tăng 0,75% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,41% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1211/UBND-KT về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Theo nội...

Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1212/UBND-VX về kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện. ...

04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng được đề cử tham gia Chương trình Tôn vinh năm 2017

Vừa qua, ngày 02/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản Công văn số 1188/UBND-KT đề cử 04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tham gia Chương...

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 652/KBST-KSC về việc báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 06 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì kết quả...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Theo Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 tháng cuối năm 2018, trong...

Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án

Để nắm thông tin, chỉ đạo thực hiện nhanh một số dự án có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6/2018 tăng 0,75% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,41% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1211/UBND-KT về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Theo nội...

Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1212/UBND-VX về kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện. ...

04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng được đề cử tham gia Chương trình Tôn vinh năm 2017

Vừa qua, ngày 02/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản Công văn số 1188/UBND-KT đề cử 04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tham gia Chương...
liên kết web