TIN TỨC -> TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
Sóc Trăng chỉ đạo công tác công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm
Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1900/UBND-NC về việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

i) Chỉ đạo UBND cấp xã chấn chỉnh kịp thời hành vi, thái độ của một số cán bộ, công chức khi thực hiện thủ tục chứng thực nói riêng, thủ tục hành chính nói chung.

ii) Thực hiện đúng các quy định về thủ tục chứng thực chữ ký, nhất là việc yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP nhằm đảm bảo giá trị pháp lý của hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

iii) Bố trí công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chứng thực và đăng ký giao địch bảo đảm tại địa phương; quan tâm đầu tư kho lưu trữ đảm bảo cho công tác lưu trữ được thực hiện có hiệu quả.

iv) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và chỉ đạo cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp thực hiện công tác chứng thực chấp hành nghiêm quy định theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

v) Chỉ đạo UBND cấp xã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót công tác chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Báo cáo 169/BC-ĐKS ngày 14/9/2017 của Đoàn kiểm tra; tăng cường kiểm tra và kịp thời xử lý những sai sót trong công tác này.

Thứ hai, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai khắc phục các hạn chế trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thứ ba, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm (như: Ký tắt từng trang, điền thông tin đầy đủ trong hợp đồng thế chấp, không soạn sẵn lời chứng); gửi mẫu dấu và chữ ký tới UBND cấp xã nơi thực hiện giao dịch. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung cấp hợp đồng tín dụng hoặc văn bản xác nhận mục đích vay vốn để tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền xác định việc miễn lệ phí cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Và thứ tư là, giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Hoàng Thọ


thông báo
liên kết web