TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Retour
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; tăng cường nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của cấp ủy các cấp, người đứng đầu đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và tăng cường sự hiểu biết của nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; góp phần thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, xây dựng chính quyền thân thiện trên tinh thần “tôn trọng nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân” và “hành động” vì nhân dân, vừa qua, ngày 21/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020.
Theo đó, giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (như kết quả cải cách, chuẩn hóa, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính tại tỉnh; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: y tế, quản lý thị trường, đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu, y tế, giáo dục, lao động, bảo hiểm, khoa học và công nghệ,….Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc thực hiện cam kết của lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn và cam kết giữa tỉnh Sóc Trăng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp); những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ngành, UBND các cấp; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trong và ngoài tỉnh cũng như trên thế giới; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân khi tham gia sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp và trong việc giám sát hoạt động cải cách hành chính; giới thiệu Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”, “Dân hỏi - Chủ tịch các cấp trả lời”; Chuyên trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng và Bản tin cải cách hành chính; công khai đường dây nóng về cải cách hành chính của tỉnh.
Việc tuyên truyền được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử, Chuyên trang cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND cấp huyện, Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cơ sở), qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước,…; tổ chức các hội thi, cuộc thi cải cách hành chính, thiết kế tranh cổ động cải cách hành chính, sáng tác tác phẩm hay (thơ, bài hát, kịch bản…) về cải cách hành chính và mở đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục hành chính; thông qua hình thức trực quan, sinh động như pano, áp phích, băng gôn,… và thông qua các cuộc điều tra xã hội học về Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR INDEX hàng năm; đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính của các địa phương ngoài tỉnh; thông qua các hoạt động của các cơ quan Đảng, tổ chức Đoàn thể; thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở làm việc với tổ chức và công dân của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; chuyển tiếp Bản tin cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đến từng Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước vào chương trình họp báo định kỳ của UBND tỉnh, cấp ủy Đảng các cấp; lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong hoạt động tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân./.
Kim Thanh
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web