TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng)
Ngày 26/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định số 3169/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó, Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng (quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Có chức năng làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được cấp có thẩm quyền giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng, trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án được giao; quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các dự án khác do cấp có thẩm quyền giao; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu; thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng (quản lý dự án, lập dự án, thiết kế, giám sát, ...) trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện;...
Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng có 2 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, gồm việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư (cụ thể như: Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác. Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác. Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình. Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định. Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình. Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo và các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định.
Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng và các ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Ban Quản lý là ông Mai Phước Hưng (Giám đốc Ban Quản lý dự án 2)./.
Kim Thanh
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web