TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 1845/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo; giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, tích cực trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì Chương trình) có trách nhiệm chủ động phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động của địa phương; xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm, giới thiệu việc làm và giới thiệu xuất khẩu lao động tại các thị trường có tiềm năng; phối hợp các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo; chỉ đạo và hướng dẫn, theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện đúng quy trình về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng, tập huấn, kịp thời cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung, mục tiêu, ý nghĩa về công tác giảm nghèo; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “Sóc Trăng cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn  2016 - 2020”; phối hợp với các sở, ngành và đoàn thể hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ, tập trung nguồn vốn, ưu tiên cho hộ có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và ý chí phấn đấu thoát nghèo.

Ngoài ra, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương và phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện trên địa bàn. Trong đó, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; đồng thời, chủ động tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan và huy động các nguồn vốn khác (tổ chức, nhân dân đóng góp) để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao. Tổ chức điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các mô hình làm ăn có hiệu quả và nhân rộng mô hình./.

Kim Thanh


thông báo
liên kết web