GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> TRUNG TÂM XTDT&HTDN GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> TRUNG TÂM XTDT&HTDN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Số điện thoại liên hệ: 0299.2211679, 0299.3828339

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và HTDN có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cơ quan đầu mối hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và HTDN có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 414/QĐTC-CTUBND ngày 24/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng.

2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục kêu gọi đầu tư; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, cơ hội tiềm năng và kết nối đầu tư.

3. Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập trong lĩnh vực đầu tư để hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, góp phần đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Làm đầu mối giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại, họp mặt với doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

7. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền theo qui định.

Zurück
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 26/04/2018
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 25/08/2018
Thông báo: V/v thực hiện quy trình đăng ký cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2018
Công bố thông tin về kêu gọi đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu và Dự án Sản xuât nông nghiệp công nghệ cao tại phân trường Phú Lợi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành 12/02/2018
Thông báo: V/v thông báo Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 06/02/2018
Công bố, đăng tải thông tin về việc Ban hành hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/01/2018
Công bố, đăng tải thông tin về việc bổ sung tiêu chí ưu tiên xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/01/2018
Thông báo: V/v tuyển dụng viên chức Vườn ươm doanh nghiệp và viên chức phụ trách Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo 05/12/2017
Trang 1/2
liên kết web