Asset Publisher Asset Publisher

Zurück
Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng phối hợp với cơ quan triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 cho CBCCVC.
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. Ngày 05 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng Đảng ủy Đảng ủy Sở phối hợp với cơ quan tổ chức triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 và triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 cho tất cả CBCCVC trong cơ quan.


Đ/c Dương Hoàng Sals: ĐUV, PGĐ Sở triển khai chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015Bà Trần Thị Thanh liêm - Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh triển khai Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014.


Ông Chung Thanh Dũng - Phó Chánh Văn phòng Sở triển khai việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Văn bản số 617/STC-PC 28/5/2015 vv truy cập và khai thác thông tin điện tử  trang thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh Sóc Trăng; Văn bản số 1601/VP-TH 19/5/2015 vv triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của thủ tướng.


Ông Chung Thanh Dũng - Phó Chánh Văn phòng triển khai
một số văn bản liên quan đến CBCCVC.


Ông Thạch Minh Hoài - Phó Chánh Văn phòng Sở triển khai Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ - CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí sửa đổi số 44/2013/QH13; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.


Ông Thạch Minh Hoài - Phó Chánh Văn phòng Sở triển khai
một số văn bản liên quan đến CBCCVC.

Thạch Minh Hoài

thông báo
liên kết web