GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu tham gia hội nhập quốc tế về lao động và xã hội nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế so sánh của Việt Nam, trong đó có tỉnh Sóc Trăng, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực trong...

Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu tập trung đẩy mạnh xây dựng chương trình hoạt động và đầu tư các thiết chế văn hóa, nhằm góp phần phát triển văn hóa đến năm 2020 để mọi người dân hưởng thụ được những giá trị tinh...

Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017

Theo Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2017 thì: ...

Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm quy định về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bao gồm: Nội dung thi...

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu tham gia hội nhập quốc tế về lao động và xã hội nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế so sánh của Việt Nam, trong đó có tỉnh Sóc Trăng, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực trong...

Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu tập trung đẩy mạnh xây dựng chương trình hoạt động và đầu tư các thiết chế văn hóa, nhằm góp phần phát triển văn hóa đến năm 2020 để mọi người dân hưởng thụ được những giá trị tinh...

Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017

Theo Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2017 thì: ...

Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm quy định về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bao gồm: Nội dung thi...
liên kết web