GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư công trình Nạo vet kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư công trình Nạo vet kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2018 tăng 0,2%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018 tăng 0,2% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 1,72% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Sở Khoa học và...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ khánh thành Vườn ươm doanh nghiệp – Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng

Với mục đích nhằm đa dạng các hoạt động trong chuỗi sự kiện khởi nghiệp của Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và là cơ hội để tỉnh Sóc Trăng nói chung và Dự...

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm...

Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố,...

Tình hình phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 53/BC-SLĐTBXH ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng về phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho người lao động khu công nghiệp,...

Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung về việc ban hành thiết kế mẫu đường giao thông nông thôn trục ấp, xóm sử dụng mặt đường bê tông cốt thép

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng...

Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp...

Sóc Trăng phê duyệt Đề án xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2018 - 2020

Với mục tiêu tập trung hỗ trợ nhà ở cho 9.278 hộ đồng bào Khmer hiện đang cư trú tại địa phương có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày...

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư công trình Nạo vet kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư công trình Nạo vet kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2018 tăng 0,2%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018 tăng 0,2% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 1,72% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Sở Khoa học và...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ khánh thành Vườn ươm doanh nghiệp – Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng

Với mục đích nhằm đa dạng các hoạt động trong chuỗi sự kiện khởi nghiệp của Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và là cơ hội để tỉnh Sóc Trăng nói chung và Dự...

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm...

Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố,...

Tình hình phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 53/BC-SLĐTBXH ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng về phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho người lao động khu công nghiệp,...

Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung về việc ban hành thiết kế mẫu đường giao thông nông thôn trục ấp, xóm sử dụng mặt đường bê tông cốt thép

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng...

Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp...

Sóc Trăng phê duyệt Đề án xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2018 - 2020

Với mục tiêu tập trung hỗ trợ nhà ở cho 9.278 hộ đồng bào Khmer hiện đang cư trú tại địa phương có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày...
liên kết web