TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vés enrere
Sóc Trăng tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp; việc sử dụng đất ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai từng bước được củng cố và kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương chưa tốt, chất lượng lập quy hoạch chưa cao dẫn đến nhiều trường hợp đất sử dụng sai mục đích, không theo quy hoạch; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo tiến độ giao đất thực hiện dự án; thủ tục hành chính về đất đai còn phức tạp;…
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng yếu kém và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế của tỉnh. 
Ngày 22/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các công việc trọng tâm như:
i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các văn bản trong lĩnh vực đất đai hết hiệu lực thi hành; trên cơ sở đó tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các quy định kịp thời, phù hợp pháp luật đất đai và điều kiện thực tế của địa phương; qua đó, tạo hành lang pháp lý thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Hàng năm mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai tại cơ sở và công chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
ii) Phổ biến trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.
iii) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật về đất đai; giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là đối với một số loại đất cần bảo vệ nghiêm ngặt (đất chuyên trồng lúa nước, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng); xử ký nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.
iv) Tham mưu thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những khu đất đủ điều kiện đấu giá theo quy định.
v) Hàng năm tổng hợp các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất để chuyển Cục thuế tỉnh thực hiện rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư; tiến hành kiểm tra các dự án cho thuê đất nhưng chủ đầu tư chưa đăng ký hợp đồng thuê đất.
vi) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND cấp huyện, xã.
vii) Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tốt công tác xây dựng bảng giá đất và kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh khi có biến động về giá đất theo quy định;...
Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số công việc như:
i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án đã được Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, các dự án đầu tư không hiệu quả,…; trên cơ sở đó, đề xuất việc gia hạn hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.
ii) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch thu hút các nguồn vốn đầu tư, xúc tiến kêu gọi đầu tư và thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.
iii) Chủ trì xây dựng quy định về cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục liên quan đến khuyến khích đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện hiện dự án trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, tùy theo chức năng, nhiệm cụ của từng Sở, ngành và UBND cấp huyện, xã;… Chủ tịch tỉnh cũng giao trách nhiệm trong việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web