TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vés enrere
Mục tiêu và giải pháp phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của các quy hoạch, thực hiện tốt công tác phát triển hệ thống đô thị; trong đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm cho sự phát triển ổn định của đô thị. Chú trọng nâng cao về chất lượng đô thị, chất lượng các tiêu chí phân loại đô thị, đặc biệt là cải thiện điều kiện sống cho dân cư ở các đô thị.
Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Kết luận số 06-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa X về phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng.
Theo Kết luận số 06-KL/TU thì mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 như sau:
Thứ nhất, toàn tỉnh có 1 đô thị loại II, 3 đô thị loại IV và 24 đô thị loại V. 
Thứ hai, dân số đô thị chiếm 38,3% dân số toàn tỉnh; diện tích đất đô thị chiếm 1,9% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. 
Thứ ba, có 100% các đô thị đều có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt; trong đó, đầu tư, nâng cấp thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II; nâng cấp thị trấn Trần Đề đạt đô thị loại IV và nâng cấp 8 đô thị đạt loại V, gồm: thị trấn Mỹ Xuyên (mới); trung tâm xã An Ninh, xã An Hiệp (huyện Châu Thành); trung tâm xã Ngọc Tố, xã Thạnh Quới, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên); trung tâm xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề); trung tâm xã An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung). 
Thứ tư, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng 4 đô thị loại V hiện hữu (thị trấn Đại Ngãi, Kế Sách, Phú Lộc, Long Phú) định hướng theo các tiêu chí đô thị loại IV.
Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Kết luận số 06-KL/TU của Tỉnh ủy cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như:
Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập kế hoạch, quy hoạch đô thị; trong đó, thực hiện các nhiệm vụ như: Nghiên cứu chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, làm cơ sở định hướng phát triển và quản lý đô thị. Tổ chức công bố, công khai, cắm mốc, quản lý chặt việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Hai là, tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường,...); kết hợp đầu tư xây dựng mới với nâng cấp, sử dụng có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp các tuyến cửa ngõ, các trục giao thông hướng tâm, đường vành đai, trục giao thông nối các tuyến quốc lộ, nút giao thông tại các giao lộ lớn. Quy hoạch vị trí các bến xe khách thuận lợi kết nối các đô thị, các tỉnh trong khu vực; bố trí các bãi đỗ xe trong đô thị thuận lợi giao thông, nhất là tại các khu, điểm du lịch.
Ba là, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, chú trọng công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Thực hiện việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và xử lý toàn bộ chất thải rắn phát sinh tại các đô thị, nhất là chất thải y tế, công nghiệp, nguy hại. Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn, lượng khí thải, bụi của các phương tiện giao thông và trong các hoạt động xây dựng.
Bốn là, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân về công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản ấn phẩm, tổ chức hội nghị, hội thi, các buổi phổ biến pháp luật, nhất là qua các buổi sinh hoạt thường kỳ tại các tổ dân phố, khu phố để tuyên truyền về công tác phát triển đô thị.
Năm là, huy động tối đa nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển đô thị; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất, đặc biệt là các dự án phát triển khu công nghiệp, khu đô thị; vận dụng các cơ chế xã hội hóa, huy động vốn theo các hình thức BOT, BTO, BT, PPP, vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) để tạo nguồn cho chi đầu tư phát triển đô thị. Tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án nhà ở, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ; nhất là các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường và khu đô thị mới, khu nhà ở.
Sáu là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đô thị; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đất đai, nhà ở đô thị. Thực hiện việc phân cấp quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các ngành chức năng và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý đô thị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,… Kịp thời giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong việc quản lý và sử dụng đất đô thị, nhà ở.
Và bảy là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển đô thị; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, phát triển đô thị và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị từ nay đến năm 2020 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web