TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng
Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 309/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/7/2012.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Thông báo cáo 452-TB/TU ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện; trong đó, lưu lý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và nghĩa vụ công dân, kỹ năng cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Thứ hai là, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

i) Phối hợp với các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề thông qua việc đổi mới chương trình, giáo trình, phương thức giáo dục nghề nghiệp, theo hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với các doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề theo hình thức dạy lý thuyết tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức thực hành tại doanh nghiệp. Phát triển các hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng, theo mô hình liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

ii) Rà soát, thống kê danh sách nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện đào tạo; khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để làm cơ sở đề xuất danh mục nghề, phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

iii) Đẩy mạnh liên kết công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển lao động hoặc bao tiêu sản phẩm do người học nghề làm ra để ký hợp đồng đào tạo nghề, cung ứng lao động, để đảm bảo đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba là, Sở Nội vụ:

i) Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen đối với những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng cán bộ; thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả giờ làm việc, tăng năng suất lao động.

ii) Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

iii) Đổi mới phương pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 05 năm, hàng năm theo hướng chủ động, hiệu quả. Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng (trên cơ sở phân tích những hạn chế trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức) để tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho phù hợp, tập trung trước hết vào việc khắc phục những hạn chế trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Và thứ tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 12/03/2018
Sóc Trăng triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình Đường trục phát triển hướng Đông của thành phố Sóc Trăng 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 12/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo soạn văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi 12/03/2018
Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II 09/03/2018
Trang 1/19
thông báo
liên kết web