TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng
Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 309/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/7/2012.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Thông báo cáo 452-TB/TU ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện; trong đó, lưu lý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và nghĩa vụ công dân, kỹ năng cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Thứ hai là, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

i) Phối hợp với các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề thông qua việc đổi mới chương trình, giáo trình, phương thức giáo dục nghề nghiệp, theo hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với các doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề theo hình thức dạy lý thuyết tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức thực hành tại doanh nghiệp. Phát triển các hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng, theo mô hình liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

ii) Rà soát, thống kê danh sách nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện đào tạo; khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để làm cơ sở đề xuất danh mục nghề, phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

iii) Đẩy mạnh liên kết công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển lao động hoặc bao tiêu sản phẩm do người học nghề làm ra để ký hợp đồng đào tạo nghề, cung ứng lao động, để đảm bảo đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba là, Sở Nội vụ:

i) Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen đối với những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng cán bộ; thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả giờ làm việc, tăng năng suất lao động.

ii) Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

iii) Đổi mới phương pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 05 năm, hàng năm theo hướng chủ động, hiệu quả. Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng (trên cơ sở phân tích những hạn chế trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức) để tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho phù hợp, tập trung trước hết vào việc khắc phục những hạn chế trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Và thứ tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Long Phú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 21/06/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017 21/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 19/06/2018
Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/06/2018
Tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong quý II năm 2018 tỉnh Sóc Trăng 16/06/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web