TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 330/UBND-TH về việc triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Thứ nhất là, giao Sở Tài chính:

i) Tổ chức quán triệt thi hành, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là các nội dung mới so với các quy định trước đây.

ii) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bải bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

iii) Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý tại kỳ họp giữa năm 2018.

iv) Tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

v) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

vi) Cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo nội dung, thời gian yêu cầu của Bộ Tài chính.

Thứ hai là, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản tại cơ quan Đảng; chỉ đạo mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu đượcc từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan Đảng theo quy định.

Thứ ba là, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư là, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công khẩn trương xây dựng, chỉnh lý hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (hoàn thành trong năm 2018) theo quy định tại Chương XI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nội dung này.

Và thứ năm, đối với các nội dung khác thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2030/BTC-QLTS ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình Đường trục phát triển hướng Đông của thành phố Sóc Trăng 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 12/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo soạn văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi 12/03/2018
Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II 09/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 06/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 06/03/2018
Trang 1/19
thông báo
liên kết web