TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 330/UBND-TH về việc triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Thứ nhất là, giao Sở Tài chính:

i) Tổ chức quán triệt thi hành, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là các nội dung mới so với các quy định trước đây.

ii) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bải bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

iii) Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý tại kỳ họp giữa năm 2018.

iv) Tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

v) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

vi) Cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo nội dung, thời gian yêu cầu của Bộ Tài chính.

Thứ hai là, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản tại cơ quan Đảng; chỉ đạo mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu đượcc từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan Đảng theo quy định.

Thứ ba là, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư là, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công khẩn trương xây dựng, chỉnh lý hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (hoàn thành trong năm 2018) theo quy định tại Chương XI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nội dung này.

Và thứ năm, đối với các nội dung khác thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2030/BTC-QLTS ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Long Phú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 21/06/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017 21/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 19/06/2018
Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/06/2018
Tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong quý II năm 2018 tỉnh Sóc Trăng 16/06/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web