TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Với mục đích quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất là, tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ hai là, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển các hình thức sở hữu; phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh.

Thứ ba là, phát triển đồng bộ các loại thị trường.

Thứ tư là, tăng cường gắn kết phát triển kinh tế với phát triển bền vững, tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm là, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Và thứ sáu là, nâng vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện và tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo UBND tỉnh hàng năm báo cáo Tỉnh ủy./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng triển khai quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 09/10/2017
Sóc Trăng tiếp tục thực hiện các công việc về đồng hành cùng doanh nghiệp 09/10/2017
Sóc Trăng phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với khu Nhà lồng chợ, thị xã Ngã Năm 09/10/2017
Sóc Trăng khẩn trương triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Thông báo về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tải sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Sóc Trăng – VACOD 2017 09/10/2017
Sóc Trăng triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 04/10/2017
Sóc Trăng triển khai thực hiện quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 04/10/2017
Trang 1/6