TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Với mục đích quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất là, tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ hai là, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển các hình thức sở hữu; phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh.

Thứ ba là, phát triển đồng bộ các loại thị trường.

Thứ tư là, tăng cường gắn kết phát triển kinh tế với phát triển bền vững, tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm là, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Và thứ sáu là, nâng vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện và tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo UBND tỉnh hàng năm báo cáo Tỉnh ủy./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lan xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Tuấn Lan 15/03/2018
Sóc Trăng tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để chi lương và hoạt động năm 2018 15/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 15/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư khu công nghiệp Trần Đề 15/03/2018
Sóc Trăng cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh 15/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 15/03/2018
Sóc Trăng có ý kiến đối với việc khảo sát, thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 15/03/2018
Sóc Trăng có ý kiến đối với việc giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại, phường 3, thành phố Sóc Trăng 15/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” 15/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2018 15/03/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web