TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Với mục đích quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất là, tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ hai là, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển các hình thức sở hữu; phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh.

Thứ ba là, phát triển đồng bộ các loại thị trường.

Thứ tư là, tăng cường gắn kết phát triển kinh tế với phát triển bền vững, tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm là, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Và thứ sáu là, nâng vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện và tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo UBND tỉnh hàng năm báo cáo Tỉnh ủy./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web