TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021
Để cụ thể hóa Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020.
Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chương trình hành động số 05/CTr-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể như sau:
Một là, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hai là, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp về: 
i) Tăng cường các biện pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo cơ sở phát triển bền vững. 
ii) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân.
iii) Tập trung thực hiện tái cơ cấu tổng thể kinh tế và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, xây dựng nền kinh tế năng động, hiệu quả, hội nhập.
iv) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
v) Hỗ trợ và phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
vi) Phát triển các khu – cụm công nghiệp, phát triển mạnh kinh tế biển.
vii) Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
viii) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên.
Ba là, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.
Bốn là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc.
Năm là, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Và sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện và tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo UBND tỉnh hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hoặc có những nội dung không phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Chương trình./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web